Sütdiyari Yogurt 3,5%

Paketleme: 6 x 1 kg, 1 x 3 kg


Sütdiyari Yogurt 10%

Paketleme: 6 x 1 kg